Algemene voorwaarden

1) Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Ontwerpstudio Dot by dot zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende twee maanden.

De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht.

De offerte van Ontwerpstudio Dot by dot is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project per e-mail wordt verstrekt.

De prijzen die door Ontwerpstudio Dot by dot worden vermeld in de offerte zijn exclusief BTW.

 

2) Aangeleverd materiaal

Ontwerpstudio Dot by dot is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Ontwerpstudio Dot by dot het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

 

3) Copyright aangeleverd materiaal

Ontwerpstudio Dot by dot is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde teksten en afbeeldingen en Ontwerpstudio Dot by dot kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

4) Op tijd aanleveren van materiaal

Het niet volgens planning of niet volledig aanleveren van materiaal of informatie door opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden, de doorlooptijd en/of de opleverdatum.

 

5) Leveringstermijn

Een door Ontwerpstudio Dot by dot opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ontwerpstudio Dot by dot is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

 

6) Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Ontwerpstudio Dot by dot de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Ontwerpstudio Dot by dot dient de opdrachtgever zijn goedkeuring per e-mail te bevestigen.

 

7) Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

8) Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Ontwerpstudio Dot by dot, waarna Ontwerpstudio Dot by dot deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Ontwerpstudio Dot by dot binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

 

9) Auteursrecht

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Ontwerpstudio Dot by dot, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De auteursrechten kunnen aan de opdrachtgever worden overgedragen door middel van een licentieovereenkomst.

Wanneer een eigendom slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Ontwerpstudio Dot by dot daartoe bevoegd.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Ontwerpstudio Dot by dot gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

 

10) Eigendom

De in het kader van de opdracht door Ontwerpstudio Dot by dot tot stand gebrachte werktekeningen, digitale bestanden, prototypes, modellen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen, blijven eigendom van Ontwerpstudio Dot by dot, ook wanneer deze door de opdrachtgever beheerd worden.

 

11) Aanpassingen in opgeleverde bestanden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden aanpassingen te laten maken in de door Ontwerpstudio Dot by dot tot stand gebrachte bronbestanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.